Начало

banner01
banner02
banner03

Акредитираният представител в България!

Акредитираното представителство обезпечава законово дейността на чуждестранните физически и / или юридически лица в България без обект в страната и със задължение да се регистрират по Закона за ДДС.

Акредитираният представител е гарант за чуждестранната дейност и е солидарно отговорен за задълженията на чуждата компания пред българската дънъчна админстрация и държавни органи (НАП, НОИ).

Затова акредитираното представителство е изключително важна и отговорна задача й дейност и изисква взаимно доверие и партнъорство!

Според българското законодателство акредитиран представител на чуждестранно лице може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите (ЗДДС, чл. 135, ал. 1).

В рамките на европейското законодателство възможността за акредитираното представителство и процедурите по ДДС произтичат и се регламентират от шеста директива на Европейския съюз /COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax/.

В качеството си на Вашия акредитиран представител ние сме отговорни за Вашата данъчна търговска дейност в България.

Какво Ви предлагаме?

  • по отношение на регистрацията по ДДС – за 14 дни за текущи операции
  • по отношение на законодателството – постоянен контрол на облагаемите операции
  • гарантирано спазване на срокове за всякакви операции
  •  отговорност за цялата кореспонденция с българските данъчни власти, включително и в случай на данъчна проверка
  • прозрачност по отношение на размера на ДДС – платен и получен
  • постоянно наблюдение на българското законодателство относно ДДС
  • компетентна и пълна информация относно всички най-нови и най-значителни промени, с пряко въздействие върху задълженията на нашите клиенти